Audity a posudky

Energetické audity

– Zpracování dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č.480/2012 Sb. v platném znění.
– Cílem energetického auditu je zhodnotit stávající stav užití energie a určit vhodná opatření k dosažení energetických úspor z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

Zpracování energetického auditu je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

1) Právnické a fyzické osoby (bytová družstva, sdružení vlastníků, soukromí vlastníci, soubor bytových domů) s celkovou roční spotřebou energie svých budov nebo energetických hospodářství (tj. potřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 35 000 GJ (9 722 MWh),
2) organizační složky státu, krajů, obcí nebo příspěvkových organizací (tj. ministerstva, správní úřady, Ústavní soud, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Akademie věd České republiky, budovy pro účely školství, zdravotnictví, občanské vybavenosti…) s celkovou roční spotřebou energie (tj. spotřeba energie všech odběrných míst provozovaných pod jedním IČ) vyšší než 1 500 GJ (417 MWh),
3) podnikatele, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem,
4) větší změny dokončené budovy, kdy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7odst. 5 písm. f) zákona 406/2000 Sb.

Energetické posudky:

– Zpracování dle zákona 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí  vyhlášky č.480/2012 Sb. v platném znění.
– Cílem energetických posudků je posouzení jednotlivých úprav vedoucích zejména ke snížení energetické náročnosti budovy, vyhodnocení proveditelnosti alternativních dodávek zdrojů energie, vyhodnocení plnění parametrů realizovaných projektů apod.

Zpracování energetického posudku je podle zákona č. 406/2000 Sb. povinné pro:

1) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,
2) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,
3) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodnitelné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW , které produkují odpadní teplo o využitelné teplotě,
4) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW ,
5) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů , pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivých programů jinak,
6) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle bodu 5), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW,
b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy
c) podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.
d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.
e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).